๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ ดำเนินการจัดชุดติดตั้งระบบสื่อสาร สนับสนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พื้นที่ นรด. (สวนเจ้าเชต), ผท.ทหาร, กระทรวงกลาโหม ดังนี้
๑. ติดตั้งชุดวิทยุเชื่อมโยง
๒. ติดตั้งวิทยุ VHF/FM (Digital), VHF/FM (Analog)
๓. ติดตั้งชดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
๔. ติดตั้งชุดวิทยุดาวเทียม KU - Band

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขไฟสปอร์ตไลด์ส่องสว่าง และใส่ฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ณ บริเวณลานจอดรถหลังจุดตรวจช่องทาง ๔ ตามสั่งการของ จก.สส.ทหาร

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศทส.สส.ทหาร

๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
สผอ.ฯ ได้จัดพิธีรับ/ส่ง มอบหน้าที่ ผอ.สผอ.สส.ทหาร ณ ห้องรวมพล บก.สส.ทหาร


๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
พล.ต. เทวัญ สมบุญโต รอง.จก.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร
ที่ได้รับยศสูงขึ้นจำนวน ๓ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ สส.ทหาร

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
วันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย โดยมี พล.ต. เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
เป็นประธานในพิธีและร้องเพลงชาติร่วมกับข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร พิธีจัดขึ้น ณ ลานหน้าเสาธง กรมการสื่อสารทหาร

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายงานการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑
ตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14
- ตรวจสอบอุปกรณ์โทรศัพท์เชื่อม spltter ของชั้น ๒ ทั้งชั้น
- ทำการเปลี่ยน spltter ที่ชั้น ๒ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
- ทำการ เดินสาย RG6 ให้ผู้ใช้งาน หมายเลขห้อง ๒/๑๙ และ ๒/๒๒

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งไฟสปอร์ตไลด์ จำนวน ๒ ดวง ณ บริเวณลานจอดรถหลังจุดตรวจช่องทาง ๔ ตามสั่งการของ จก.สส.ทหาร ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒
อาคารสวัสดิการ บก.ทท. เมืองทองธานี อาคาร T13
- ตามสั่งการ ผอ.กทค.ศทท.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลทีวีร่วมกับชุดปฏิบัติบำรุงเคเบิ้ลทีวี วางสายเมน RG6 ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- ติดตั้ง Splitter เชื่อมโครงข่ายสายเมนหลัก จำนวน ๓๒ ชาฟท์ ชั้น ๕ และ ๒ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปลูกต้นดอกดาวเรืองเพิ่มเติม และจัดทำป้ายไวนิล ของกรมการสื่อสารทหาร เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการและครอบครัว ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายพ่อหลวง

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยได้ดำเนินการติดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ และติดธงชาติ ณ บริเวณ บก.พัน.ปสอ.ฯ และดำเนินการซ่อมแซมป้ายต่างๆที่ชำรุดของ จุดตรวจช่องทาง ๔

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ ดำเนินการทำความสะอาดตาม ณ บริเวณกองรักษาการณ์ บก.ทท. และพื้นที่โดยรอบ

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ ดำเนินการทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลบริเวณตามแนวเส้นทาง ซึ่งคณะ ผบ.ทสส. เดินทางผ่าน ไปขึ้น ฮ.แผนที่ทหาร (พื้นที่ สส.ทหาร) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
กบก.ฯ ร่วมกับ ศทท.ฯ ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายงานการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑ ดังนี้
ตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14
- ตรวจสอบอุปกรณ์โทรศัพท์เชื่อม spltter ของชั้น ๓ ทั้งชั้น
- ทำการเปลี่ยน spltter ที่ชั้น ๓ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
- ทำการ Tuner TV ให้ผู้ใช้งาน หมายเลขห้อง ๓/๒๐ และ ๔/๒๒ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
อาคารสวัสดิการ บก.ทท. เมืองทองธานี อาคาร T13
- ตามสั่งการ ผอ.กทค.ศทท.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลทีวีร่วมกับชุดปฏิบัติบำรุงเคเบิ้ลทีวี วางสายเมน RG6 ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- ติดตั้ง Splitter เชื่อมโครงข่ายสายเมนหลัก จำนวน ๓๒ ชาฟท์ ชั้น ๑๓, ๑๑, ๙ และชั้น ๗ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
กบก.ฯ ดำเนินการทำความสะอาดเขตสุขาภิบาล ในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยเรียบร้อย

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
กกพ.ฯ , กบก.ฯ และพัน.ส.ฯ ซักซ้อมการต้อนรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการชั้นประทวน ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร

๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
กบก.ฯ ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางประตู ๑ ถึงศาลาพระ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยเรียบร้อย

๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
อาคารสวัสดิการ บก.ทท. เมืองทองธานี อาคาร T13
- ตามสั่งการ ผอ.กทค.ศทท.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลทีวีร่วมกับชุดปฏิบัติบำรุงเคเบิ้ลทีวี วางสายเมน RG6 ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- วางโครงข่ายสายเมนหลัก จำนวน ๒๘ ชาฟท์ จากชั้น ๑๓,๑๑, ๙ และชั้น ๗ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายงานการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑ ตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14
- เนื่องจากอุปกรณ์ ชีล เสื่อมสภาพ ทำให้น้ำซึมเข้าไปในอุปกรณ์ ทำให้อุปกรณ์ Boot Trunk เกิดความเสียหาย
จนท.ได้ทำการเปลี่ยน Boot Trunk จำนวน 1 ตัว บนชั้นดาดฟ้า สามารถใช้งานได้ปกติ
- ทำการเปลี่ยน Speedter จำนวน ๓ ตัว
- ทำการ Tuner TV ให้ผู้ใช้งาน หมายเลขห้อง ๑๓/๑๘

๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
กบก.ฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพระ

๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการ ปลูกต้นดาวเรือง ณ บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร (กองรักษาการณ์ ช่องทาง ๑ บก.สส.ทหาร) ตามสั่งการของ ผบ.ชา ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
กบก.ฯ ได้ดำเนินการซ่อมบันได บก.สส.ทหาร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ โดยชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ พัน.ส.ฯ ร่วมกับชุด สปย.ฯ ซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายพล ณ บริเวณลานพิธี บก.ทท. และวันจริงจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๐ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ ขอรายงานการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑
ตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14
- เดินสาย RG6 ใหม่ ระหว่างชั้น จำนวน ๑๐ จุด
- เปลี่ยน SP ใหม่ จำนวน ๗ จุด
- แก้ไขสาย RG6 ที่โดนสัตว์กัด

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการจัดกำลังพลร่วมกันทำความสะอาดโรงแฮงก้าและบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ตามสั่งการของ ผบ.ชา ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ ดำเนินการเร่งสูบน้ำและเปิดประตูระบายน้ำออกจากพื้นที่ เนื่องจากช่วงบ่ายของวันนี้มีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด พัน.ส.ฯ จึงเร่งระบายน้ำออก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ สส.ทหาร หากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
อาคารสวัสดิการ บก.ทท. เมืองทองธานี อาคาร T13
- ตามสั่งการ ผอ.กทค.ศทท.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลที่ร่วมกับชุดปฏิบัติบำรุงเคเบิ้ลทีวี วางสายเมน RG6 ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- วางโครงข่ายสายเมนหลัก จำนวน ๘ ชาฟท์ ๑๔ ชั้น ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
กบก.ฯ ได้ดำเนินการซ่อมที่ปิดเสาไฟฟ้ารายทาง บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร จำนวน ๒๐ ต้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
ผอ.ศทท. ได้กรุณามอบข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กก. ให้กับ ศพด. เพื่อใช้ในการประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆ

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาห้องน้ำที่ สน.ทท.ศทท.ฯ (MTC) เพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฎิบัติงาน
และต้อนรับผู้บังคับบัญชา รวมทั้งบุคคลที่มาเยี่ยมชม สน.ทท.ศทท. และขอขอบพระคุณ ผอ.ศทท. , ผอ.กทค.

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
- อาคารสวัสดิการบก.ทท.เมืองทองธานี อาคาร T13
- ตามสั่งการ ผอ.กทค.ศทท.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการ ปบ.เคเบิ้ลทีวี วางสายเมน RG6 ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- วางโครงข่ายสายเมนหลัก จำนวน ๒๐ ชาฟท์ ๑๔ ชั้น ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการจัดทำป้าย back drop ซุ้มถ่ายภาพ ในงานพิธีอำลาชีวิตราชการการทหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
ข้าราชการ กคท.ศทท.ฯ ร่วมกันจัดทำ back drop ซุ้มถ่ายรูปงานเกษียณอายุราชการ ปี ๖๐ ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ จัดกิจกรรมบำรุงขวัญ ให้กับทหารกองประจำการ โดยจัดให้มีการฉายภาพยนตร์ เรื่อง "HACKSAW RIDGE" และมีขนมหวาน ลอดช่องวัดเจษฯ เลี้ยงพลทหาร เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน ณ โรงประกอบเลี้ยงพัน.ส.ฯ

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ ขอรายงานการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑
ตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14
- เดินสาย RG6 ใหม่ ระหว่างชั้น จำนวน ๔ จุด
- เปลี่ยน SP ใหม่ จำนวน ๕ จุด

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
อาคารสวัสดิการ บก.ทท. เมืองทองธานี อาคาร T13
- ตามสั่งการ ผอ.กทค.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการ ปบ.เคเบิ้ลทีวี วางสายเมน RG6 ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน ๔ ชาฟท์ ๑๔ ชั้น

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้จัดข้าราชการ และทหารกองประจำการ มาร่วมกันดำเนินการขุดดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อเตรียมการสำหรับปลูกต้น
ดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร ในวันพรุ่งนี้เช้า ผลการปฏิบัติในการเตรียมดินสำหรับปลูกต้นดอกดาวเรืองเรียบร้อย

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
พล.ต. ณัฐวุฒิ สบายรูป ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เข้าทำการตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์สายสื่อสารที่จัดหาให้ภารกิจสนับสนุน กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ที่ ยก.ทหาร ได้ฝากไว้กับ สส.ทหาร โดยมี ผบ.พัน.ส.ฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงประกอบเลี้ยง พัน.ส.ฯ

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสาร ในนามของ กรมการสื่อสารทหาร ร่วมกิจกรรม "ร้อยดวงใจชาวดอนเมืองปลูกดาวเรืองประดับเมืองถวายพ่อ" โดยสำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เขตดอนเมืองและประชาชน ร่วมปลูกต้นดาวเรือง ณ บริเวณสวนหย่อมข้างสถานีรถไฟ ดอนเมือง

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
ผอ.กทค.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลทีวีร่วมกับชุดปฏิบัติการ ปบ.เคเบิ้ลทีวี ให้วางสายเมน RG6 ที่อาคารสวัสดิการ บก.ทท. เมืองทองธานี T13 ได้ปฎิบัติสั่งการแล้ว ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุุดที่ ๒ ดังนี้
- อาคารสวัสดิการ บก.ทท.เมืองทองธานี อาคาร T13
- เนื่องจากอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย เมืองทองธานี อาคารT13 มีการปรับปรุงห้องพักใหม่ทั้งหมด ช่างได้ตัดสายเมน RG6 และเทปูนซิเมนต์ทับสายตามช่องซาฟท์ของทุกช่อง ทำให้ไม่สามารถปฎิบัติงานได้ เห็นควรให้ หน.เคเบิ้ลทีวี รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑ ปทท.๑ กทค.ฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. จนท.สน.ทท.ศทท.ฯ และชุดซ่อม ปทท.๑ รวม ๙ นาย เข้าพื้นที่ สน.ทท.ราชวิถี เพื่อติดตั้งชุดวิทยุ Rocket M5 ทิศทาง สน.ทท.ราชวิถี - สส. ช่องสัญญาณสำรอง ใช้ระหว่างรอดำเนินการตัดถ่ายวงจร
๒. การติดตั้งแล้วเสร็จสามารถใช้งานที่ระดับสัญญาณรับได้ -53 dBm รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป


๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑
- ตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14
- ปฏิบัติงานชั้น ๗ ถึงชั้น ๑๑
- แก้ไขสาย RG6 ที่โดนสัตว์กัด
- เดินสาย RG6 ใหม่ ระหว่างชั้น ๓ จุด
- ตัดต่อสายต่อตรงจำนวน ๖ จุด
- เปลี่ยน SP ใหม่ ๓ จุด

๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๒
- อาคารสวัสดิการ บก.ทท.เมืองทองธานี อาคาร T13
- ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด
- ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐาน
- เปลี่ยนสาย RG6 ทดแทนของเดิมที่มีเกณฑ์การนำสัญญาณต่ำ และจัดระเบียบสายนำสัญญาณ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
กำลังพล พัน.ส.ฯ ทำการลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานจิตอาสา ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กซบร.ฯ. ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60000 Btu ให้กับกองรักษาการณ์ ช่องทาง ๑
จำนวน ๒ เครื่อง ใกล้แล้วเสร็จ ๑ เครื่องและจะดำเนินการต่ออีก ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จตามที่ ผบ.ชา มอบหมายและจะรายงานให้ทราบต่อไป

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงจุดตรวจช่องทาง ๔ โดยได้ดำเนินการตัดหญ้าและจัดระเบียบบริเวณข้างร้านตัดผม ,ซ่อมแซมมุ้งลวด ,เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ,ลอกท่อระบายน้ำ แถว ๑ , ทำตารางเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศและตารางปรนนิบัติบำรุง รวมทั้งติดป้ายสวิตช์ไฟฟ้าและคำขวัญประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งได้เพิ่มพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ตามสั่งการของ จก.สส.ทหาร

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านหลังคาบ้านพักที่ยื่นออกมาในถนน บริเวณถนนบ้านพักแถว ๓ อีกทั้งดำเนินการเกลี่ยหน้าดินต่อจากคราวที่แล้ว บริเวณหลังโรงรถ พัน.ส.ฯ ตามคำสั่ง ผบ.ชา เพื่อพัฒนาเขตสุขาภิบาลพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการจัดสวนหย่อมและปลูกต้นไม้ ณ บ้านรับรอง สส.ทหาร แถว ๑

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ ขอรายงานชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑
- ตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14
- แก้ไขสาย RG6 ที่โดนสัตว์กัด
- เดินสาย RG6 ใหม่ จำนวน ๓ จุด
- ตัดต่อสายต่อตรงจำนวน ๗ จุด
- เปลี่ยน SP ใหม่ จำนวน ๑ จุด
พันเทปละลายกันน้ำ SP และ จุดต่อตรงชั้น ๑๓ และชั้น ๑๒

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
- อาคารสวัสดิการ บก.ทท. ( ลาดกระบัง) อาคารชั้นนายร้อย
- ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด
- ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐาน และเปลี่ยน Booster ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- เดินสาย RG11 ทดแทนของเดิมที่มีเกณฑ์การนำสัญญาณต่ำ จากอาคารสำนักงานไปยังอาคารชั้นนายร้อย

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
กกพ.ฯ กบก.ฯ พัน.ส. ซักซ้อมการต้อนรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เดินทางมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
กบก.ฯ ดำเนินการปรับปรุงและทำความสะอาดในเขตสุขาภิบาลพื้นที่รับผิดชอบ เตรียมการในภารกิจต้อนรับ ผบ.ทสส.

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ ดำเนินการทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการต้อนรับ ผบ.ทสส.

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ดำเนินการปรับปรุงและทำความสะอาดในเขตสุขาภิบาลพื้นที่รับผิดชอบ เตรียมการในภารกิจต้อนรับ ผบ.ทสส. กำหนดแล้วเสร็จในช่วงบ่าย

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการจัดสวนหย่อมและปลูกต้นไม้ ณ บ้านรับรอง สส.ทหาร แถว ๑

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ จัดกิจกรรมบำรุงขวัญทหารกองประจำการ โดยการฉายภาพยนต์ แจกขนม ไอศกรีม และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการปฎิบัติงาน ณ โรงประกอบเลี้ยง พัน.ส.ฯ

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุุดที่ ๒ ดังนี้
- อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (ลาดกระบัง) อาคารชั้นนายพัน และอาคารชั้นประทวน จำนวน ๖ อาคาร
- ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด
- ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐาน และเปลี่ยน Booster ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- เปลี่ยน Boos Trunk ทดแทนของเดิมที่ชำชุด และติดตั้ง Boos Trunk เพิ่มที่อาคารชั้นนายพันที่มีสัญญาณต่ำเพื่อให้เกณฑ์หนึ่งตัว๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
สรุปการดำเนินการ สนับสนุน ศปภอ. ดังนี้
- ศปภอ.ทบ.4 สน.ทท. ค่ายวิภาวดีฯ ดังนี้ เมื่อ พ.ต. พูลลาภ เสร็จกิจ พร้อม จนท.ค่ายเขต ๓ นาย ได้เข้าพื้นที่ สน.ทท. ค่ายวิภาวดีฯ เพื่อทำการเปลี่ยน SW.L2 เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารไปสนับสนุนหน่วย ศปภอ.ทบ. ๔ โดยการเชื่อม PORT TRUNK ผ่าน G.SHDSL เดิมที่ใช้งานอยู่และเมื่อบริษัทสามารถเดินสาย F/O เสร็จจะสามารถใช้งานทดแทน G.SHDSL เดิมที่ใช้งานอยู่ รายละเอียดอื่นๆ จะรายงานให้ ปทท.๔ ทราบต่อไป

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและก่อให้เกิดความเสียหายได้ บริเวณถนนบ้านพักแถว ๒ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑
- ตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14 ดำเนินการแก้ไขสาย RG6 ที่โดนสัตว์กัดแทะ เดินสาย RG6 ใหม่และเปลี่ยน SP ใหม่ จำนวน ๔ จุด พันเทปละลายกันน้ำ SP ชั้นดาดฟ้า และชั้น ๑๔ ปรับตั้งค่าโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัย

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ ขอรายงาน ชุดปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ดังนี้ ได้ดำเนินการติดตั้ง SAR-M 7705 พร้อมตัดถ่ายระบบ E1 จาก Muxtiplexer TEJAS จำนวน ๒ ชุด ที่ สน.ทท.กุยบุรี และดำเนินรื้นถอน Muxtiplexer TEJAS สน.ทท.กุยบุรี เพื่อนำไปติดทดแทน ที่ สน.ทท.นครศรี ฯ


๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหารดำเนินการปรับพื้นดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหลังโรงรถ พัน.ส.ฯ ตามคำสั่ง ผบ.ชา อีกทั้งดำเนินการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์


๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งไฟบอกสถานการณ์ และหลอดไฟ จำนวน ๒ หลอด ตามสั่งการของ ผบ.ชา ณ บริเวณจุดตรวจช่องทาง ๔ เสร็จเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ปกติ และได้ดำเนินการในส่วนของการปรับปรุงทาสีห้องนอนเวร ทาสีรั้วกั้น


๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการนำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์มาตัดกิ่งไม้ที่ยื่นมากีดขวางถนน บริเวณเขตสุขาภิบาลที่รับผิดชอบ แถว ๑ และแถว ๒ ตามคำสั่งของ ผบ.ชา ผลการปฏิบัติบริเวณแถว ๑ ดำเนินการเรียบร้อย บริเวณถนนแถว ๒ จะดำเนินการต่อไป


๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (ลาดกระบัง) อาคารชั้นนายร้อย และอาคารชั้นประทวน จำนวน ๖ อาคาร
ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด และ ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐานตรวจพบคุณภาพแสงที่รับจาก บก.ทท. ผ่านโครงข่าย Fiber Optic ต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้สัญญาณภาพไม่คมชัดเท่าที่ควร หน.เคเบิ้ลทีวีได้ประสานชุดช่อม Fiber Optic กซบร.ศทท.เพื่อดำเนินการแก้ไข


๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ ขอรายงานชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑ การปฏิบัติงานตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14 ตรวจสัญญาณ Node และ Booster อยู่ในเกณฑ์
แก้ไขสาย RG6 ที่โดนสัตย์กัด เดินสาย RG6 ใหม่และเปลี่ยน SP ใหม่ จำนวน ๒ จุด ปรับตั้งค่าโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัยชั้น ๑๑-๑๔


๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
ชุดปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร จำนวน ๒ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ ได้ดำเนินการติดตั้ง SAR-M 7705 พร้อมตัดถ่ายระบบ E1 จาก Muxtiplexer TEJAS ที่ สน.ทท.ค่ายภานุ และ สน.ทท.ค่ายธนะรัชต์
ชุดที่ ๒ ได้ดำเนินการติดตั้ง SAR-M 7705 พร้อมตัดถ่ายระบบ E1 จาก Muxtiplexer TEJAS ที่ สน.ทท.เพชรบุรี และ สน.ทท.หัวหิน
และดำเนินรื้นถอน Muxtiplexer TEJAS สน.ทท.หัวหิน และ สน.ทท.ค่ายธนะรัชต์ เพื่อนำไปติดทดแทน ที่ สน.ทท.เขาท่าเพชร และ สน.ทท.นครศรี


๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ ขอรายงาน ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑ การปฏิบัติงาน อาคารชั้นนายพัน ทุ่งสีกัน ๓ เดินสาย RG6 ใหม่และเปลี่ยน SP ใหม่
จำนวน ๒ ห้องผู้พักอาศัยพร้อมปรับตั้งค่าโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัย และอาคารสวัสดิการ วังหินได้ทำการตรวจสอบสัญญาณ Node และ Booster ได้ค่าสัญญาณอยู่ในเกณฑ์
ปรับตั้งค่าโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัย จำนวน ๑๕ อาคาร


๐๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ จุดตรวจช่องทาง ๔ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) ตามดำริของ ผบ.ชา อย่างต่อเนื่อง


๐๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงทางเดินหน้ากองรักษาการณ์ช่องทาง ๑ บก.สส.ทหาร และจัดสวนหย่อม ตามคำสั่งของ ผบ.ชา


๐๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณจุดตรวจช่องทาง ๔ ตามดำริสั่งการ ผบ.ชา อย่างต่อเนื่อง


๐๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑ การปฏิบัติงาน วันที่อาคารชั้นนายพล (ลาดปลาเค้า ศรภ.)ได้ทำการตรวจสอบปรับตั้งค่าโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัย


๐๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ยบ.ทหาร (บางซ่อน) อาคารชั้นนายร้อย และอาคารชั้นประทวน จำนวน ๓ อาคารได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด และ ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐาน รายละเอียดตามภาพ


๐๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหารดำเนินการซ่อมแซม,ปรับปรุง เปลี่ยนหลังคาศาลาอเนกประสงค์ซึ่ง พัน.ส.ฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา ขณะนี้เสร็จไปแล้วประมาณ ๗๐% อีกทั้งดำเนินการปรับพื้นเรียงตัวหนอนใหม่ ซึ่งสภาพเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อพื้นไม่เรียบ เวลาฝนตกทำให้น้ำขัง และปรับพื้นบริเวณคลัง ตอนส่งกำลัง พัน.ส.ฯ


๐๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำสั่งของ ผบ.ชา ณ บริเวณจุดตรวจช่องทาง ๔ ขณะนี้กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


๐๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุุดที่ ๒ ดังนี้
อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ยบ.ทหาร (บางซ่อน) อาคารชั้นประทวน จำนวน ๓ อาคารได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด และ ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐาน


๐๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
ศทท.ฯ ขอรายงานการติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนโครงข่ายระบบโทรคมนาคมทหารที่ นปอ.
๑. ติดตั้งอุปกรณ์ Switch L2 ที่ ศปภอ.ทบ.(นปอ.) พร้อมกับ Config อุปกรณ์
๒. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Switch L2 ผ่านสาย Fiber Optic มายังอุปกรณ์ Switch L2 ที่ สน.ทท.ศทท. พร้อมกับทดสอบระบบสามารถรองรับการใช้งานให้กับ ศปภอ.ทบ.(นปอ.)
๓. รอทาง ศปภอ.ทบ.(นปอ.) ประสานทดสอบการใช้งานโครงข่ายของ ศปภอ.ทบ. ไปยัง ศปภอ.ทบ.๑-๔ ผลการทดสอบจะนำเรียนให้ทราบต่อไป


๐๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
พลตรี เทวัญ สมบุญโต รอง จก.สส.ทหาร (๑) กรุณาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมอมรมศีลธรรม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
ให้กับกำลังพล สส.ทหาร รับฟังการบรรยายธรรมจากพระคุณเจ้า ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร


๐๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผอ. ศทส.สส.ทหาร นำกำลังพล ศทส.สส.ทหาร ทำพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศทส.สส.ทหาร ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)
และเวลา ๐๙๓๐ พล.อ.สุริยน เผือกสกนธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๒๗ ปี ศทส.สส.ทหาร โดยมี พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง.จก.สส.ทหาร (๑) และ หน.นขต.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


๐๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำสั่งของ ผบ.ชา ณ บริเวณจุดตรวจช่องทาง ๔

๐๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายโทรศัพท์ ชึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ ในช่วงที่ฝนตกลมแรง และจัดระเบียบสายโทรศัพท์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย


๐๔ กันยายน ๒๕๖๐
กบก.ฯได้ดำเนินการทำความสะอาดด้านหน้าและด้านหลัง บก.กรม และปรับพื้นที่แผนกแแพทย์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๐๔ กันยายน ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการทาสี และทำความสะอาดทางเดินหน้ากองรักษาการณ์ช่องทาง ๑ บก.สส.ทหาร ตามคำสั่งของ ผบ.ชา เพื่อเตรียมการไว้ต้อนรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่จะมาตรวจเยี่ยม สส.ทหาร ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

๐๔ กันยายน ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องตามคำสั่ง ผบ.ชา บริเวณจุดตรวจช่องทาง ๔

๐๔ กันยายน ๒๕๖๐
ผู้แทนหน่วยและคณะ ของ ศทส.สส.ทหาร ร่วมอวยพรแสดงความยินดี กับ พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ เป็น ผอ.ศทส.สส.ทหาร

๐๔ กันยายน ๒๕๖๐
รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักนิยมการปฏิบัติการร่วม ทท. ด้านสื่อสารร่วม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนและปรับมาตรฐานการปฏิบัติการร่วมด้านการสื่อสารร่วม และการทบทวนหลังการฝึกร่วมกองทัพไทย” โดยได้รับเกียรติจากท่าน จก.สส.ทหาร ร่วมถ่ายรูปกับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร


๐๓ กันยายน ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้าหน้ากองรักษาการณ์ช่องทาง ๑ บก.สส.ทหาร และดำเนินย้ายกองทรายตามสั่งการของ ผบ.ชา ผลการปฏิบัติเรียบร้อยครับ

๐๓ กันยายน ๒๕๖๐
พัน ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาเขตสุขาภิบาลที่รับผิดชอบด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงาม และเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวาตภัยได้ในช่วงนี้ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

๐๓ กันยายน ๒๕๖๐
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ดำเนินการเปลี่ยนตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนแถว ๑ (ช่องทาง ๔) ซึ่งชำรุดเสียหายจากยานพาหนะเหยียบทับ อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้และในส่วนงานทาสีรั้วกั้นคลองน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใกล้จะแล้วเสร็จ

๐๒ กันยายน ๒๕๖๐
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ดำเนินการพัฒนาเขตสุขาภิบาลและ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ นขต. เพื่อให้พื้นสุขาภิบาลของหน่วยสะอาดเรียบร้อย


๐๑ กันยายน ๒๕๖๐
พ.อ.ชัยฤทธิ์ วันนู ผบ.พัน.ปสอ.ฯ และ รอง ผบ.พัน.ปสอ.ฯ พร้อมทั้งข้าราชการ พัน.ปสอ.ฯ ได้มาเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พร้อมทั้งได้มาเป็นประธาน งานฌาปนกิจศพ นาง บัวจันทร์ บุญเรือง มารดาของ ส.ท.เจษฎา บุญเรือง ข้าราชการสังกัด ร้อย.สสน.พัน.ปสอ.ฯ ณ วัดบางจะอ้าย อ.มะขาม จว.จันทบุรี

๐๑ กันยายน ๒๕๖๐
ศทท.ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวีชุุดที่ ๒
ทุ่งสีกัน ๔ อาคารชั้นนายร้อย จำนวน ๒ อาคาร ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐาน และจัดระเบียบสายนำสัญญาณ RG 6 รายละเอียดตามภาพ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๐๑ กันยายน ๒๕๖๐
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑ การปฏิบัติงาน วันที่ ๑ กันยายน ๖๐
- ทุ่งสีกัน ๓ ชั้นนายร้อยอาคาร ๗, ๙, ๓๐, ๒๔, ๓๑ และ ๓๒
- บ้านพักแถว ๔ ล็อค ๔ ทำการเปลี่ยน Splitter จูนโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัย สามารถใช้งานได้ปกติ วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๖๐ จะเข้าดำเนินการต่อที่ ทุ่งสีกัน ๓ อาคารชั้นนายร้อย

๐๑ กันยายน ๒๕๖๐
พัน ปสอ.สส.ทหาร ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูทิทัศน์ บริเวณหน้า กกบ.ฯ และ กคพ.ฯ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

๐๑ กันยายน ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.สส.ทหาร ได้ดำเนินการนำดอกดาวเรืองมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณ รก.ช่องทาง ๑ บก.สส.ทหาร และได้นำหินคลุกมาลงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดตรวจช่องทาง ๔ ตามนโยบายของ ผบ.ชา ผลการปฏิบัติเรียบร้อย