25600904_1 25600904_2 25600904_3 25600904_4 25600904_5 25600904_6 25600904_7 25600904_8 25600904_9 25600904_10 25600904_11 25600904_12 25600904_13 25600904_14 galleriffic lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๐๔ กันยายน ๒๕๖๐ รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักนิยมการปฏิบัติการร่วม ทท. ด้านสื่อสารร่วม พ.ศ.๒๕๖๐
เรื่อง “การแลกเปลี่ยนและปรับมาตรฐานการปฏิบัติการร่วมด้านการสื่อสารร่วม และการทบทวนหลังการฝึกร่วมกองทัพไทย” โดยได้รับเกียรติ
จากท่าน จก.สส.ทหาร ร่วมถ่ายรูปกับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร