25600904_1 25600904_2 25600904_3 25600904_4 25600904_5 25600904_6 25600904_7 25600904_8 25600904_9 25600904_10] 25600904_11 25600904_12 25600904_13 galleriffic lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๐๔ กันยายน ๒๕๖๐ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการทาสี และทำความสะอาดทางเดินหน้ากองรักษาการณ์ช่องทาง ๑ บก.สส.ทหาร ตามคำสั่งของ ผบ.ชา เพื่อเตรียมการไว้ต้อนรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่จะมาตรวจเยี่ยม สส.ทหาร ผลการปฏิบัติเรียบร้อย