25600705_1 25600705_2 25600705_3 25600705_4 25600705_5 25600705_6 25600705_7 25600705_8 25600705_9 25600705_10 25600705_11 25600705_12 25600705_13 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร
ในส่วนของนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบในวันนี้จำนวน ๔๕๕ นาย การทดสอบร่างกายจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย