25600706_1 25600706_2 25600706_3 25600706_4 25600706_5 25600706_6 25600706_7 25600706_8 25600706_9 25600706_10 25600706_11 25600706_12 25600706_13 25600706_14 25600706_15 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย ทำการฝึกทบทวนท่ายกอก สะบัดหน้า ให้กับกำลังพล ทั้งนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวนหลังการรวมแถว การฝึกดังกล่าวได้รับการสนับสนุนครูฝึกจากหน่วยฝึกทหารใหม่ โดยมีรองผู้บังคับกองพัน
และนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ที่ลานรวมพลกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย