25600707_1 25600707_2 25600707_3 25600707_4 25600707_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พล.ต.สมควร สาคร ผอ.สน.บก.บก.ทท. ประธานคณะตรวจสอบ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยฝึก ที่เข้ารับการตรวจสอบ
ซึ่งผลการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ๑/๖๐ ทั้ง ๓ หน่วยฝึก หน่วยฝึกหารใหม่ที่ ๓ (พัน.ส.ฯ) ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การตรวจสอบในครั้งนี้จัดขึ้น
ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ