25600907_1 25600907_2 25600907_3 25600907_4 25600907_5 25600907_6 galleriffic lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๐๗ กันยายน ๒๕๖๐ ศทท.ฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุุดที่ ๒ ดังนี้
อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ยบ.ทหาร (บางซ่อน) อาคารชั้นประทวน จำนวน ๓ อาคารได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด และ ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐาน