25600908_1 25600908_2 25600908_3 25600908_4 25600908_5 25600908_6 galleriffic lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๘ กันยายน ๒๕๖๐ ศทท.ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ยบ.ทหาร( บางซ่อน )อาคารชั้นนายร้อย และอาคารชั้นประทวน จำนวน ๓ อาคารได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด และ ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐาน รายละเอียดตามภาพ