25600908_1 25600908_2 25600908_3 25600908_4 25600908_5 25600908_6 galleriffic lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๘ กันยายน ๒๕๖๐ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงทางเดินหน้ากองรักษาการณ์ช่องทาง ๑ บก.สส.ทหาร และจัดสวนหย่อม ตามคำสั่งของ ผบ.ชา