25600911_1 25600911_2 25600911_3 25600911_4 25600911_5 25600911_6 galleriffic lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ศทท.ฯ ขอรายงาน ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑ การปฏิบัติงาน อาคารชั้นนายพัน ทุ่งสีกัน ๓ เดินสาย RG6 ใหม่และเปลี่ยน SP ใหม่
จำนวน ๒ ห้องผู้พักอาศัยพร้อมปรับตั้งค่าโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัย และอาคารสวัสดิการ วังหินได้ทำการตรวจสอบสัญญาณ Node และ Booster ได้ค่าสัญญาณอยู่ในเกณฑ์
ปรับตั้งค่าโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัย จำนวน ๑๕ อาคาร