25600712_1 25600712_2 25600712_3 25600712_4 25600712_5 25600712_6 25600712_7 25600712_8 25600712_9 25600712_10 25600712_11 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พันเอก อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ ตรวจสอบการปฏิบัติของ กำลังพล พัน.ส.ฯ ที่เข้ารายงานตัวเพื่อทำการฝึก Hop to the body slams
โดยมี ร.อ.ฤทธิไกร เจริญผล เป็นผู้ฝึก โดยการฝึกจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ