25600712_1 25600712_2 25600712_3 25600712_4 25600712_5 25600712_6 25600712_7 25600712_8 25600712_9 25600712_10 25600712_11 25600712_12 25600712_13 25600712_14 25600712_15 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้ให้การต้อนรับ พลเอก กิตติภพ มนูญนิมิตร หัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงาน
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และคณะเข้าประชุมรับฟังชี้แจง การใช้จ่ายซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน/ยานพาหนะ ของกรมการสื่อสารทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร