25600912_1 25600912_2 25600912_3 25600912_4 25600912_5 25600912_6 galleriffic lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (ลาดกระบัง) อาคารชั้นนายร้อย และอาคารชั้นประทวน จำนวน ๖ อาคาร
ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด และ ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐานตรวจพบคุณภาพแสงที่รับจาก บก.ทท. ผ่านโครงข่าย Fiber Optic ต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้สัญญาณภาพไม่คมชัด
เท่าที่ควร หน.เคเบิ้ลทีวีได้ประสานชุดช่อม Fiber Optic กซบร.ศทท.เพื่อดำเนินการแก้ไข