25600913_1 25600913_2 25600913_3 25600913_4 25600913_5 25600913_6 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๓ ก.ย.๖๐ พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและก่อให้เกิดความเสียหายได้ บริเวณถนนบ้านพักแถว ๒ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย