25600717_1 25600717_2 25600717_3 25600717_4 25600717_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการจัดทำ Infographic
สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร และหลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของ กฝอ.สส.ทหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศทส.สส.ทหาร อาคาร 7 บก.ทท.