25600717_1 25600717_2 25600717_3 25600717_4 25600717_5 25600717_6 25600717_7 25600717_8 25600717_9 25600717_10 25600717_11 25600717_12 25600717_13 25600717_14 25600717_15 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พันเอก ศุภกฤษฎิ์ กฤษณีไพบูลย์ รอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร ทำการตรวจสอบการฝึกซ้อมการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุ โดยการซักซ้อมมีขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ