25600718_1 25600718_2 25600718_3 25600718_4 25600718_5 25600718_6 25600718_7 25600718_8 25600718_9 25600718_10 25600718_11 25600718_12 25600718_13 25600718_14 25600718_15 25600718_16 25600718_17 25600718_18 25600718_19 25600718_20 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กอฝ.รวป.ที่ตั้ง ๖๐ จัดชุดเคลื่อนที่ชมการทดสอบแผน รวป.ที่ตั้งของส่วนราชการ บก.ทท.โดยมี รอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร ร่วมชมการทดสอบแผน รวป.ที่ตั้งฯ ในครั้งนี้ด้วย
ในสถานการณ์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสภาวะไม่ปกติ โดยการจำลองเหตุการณ์ลอบวางเพลิง โดย พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร นทพ. และ กบก. เป็นหน่วยปฏิบัติ และเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงของฝูงชน
โดย พัน.ปสอ.สส.ทหาร นทพ. กบก. พัน.รวป. และ ศตก เป็นหน่วยปฏิบัติ