25600919_1 25600919_2 25600919_3 25600919_4 25600919_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
- อาคารสวัสดิการ บก.ทท.เมืองทองธานี อาคาร T13
- เนื่องจากอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย เมืองทองธานี อาคารT13 มีการปรับปรุงห้องพักใหม่ทั้งหมด ช่างได้ตัดสายเมน RG6
และเทปูนซิเมนต์ทับสายตามช่องซาฟท์ของทุกช่อง ทำให้ไม่สามารถปฎิบัติงานได้ เห็นควรให้ หน.เคเบิ้ลทีวี รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และหาแนวทางแก้ไขต่อไป