25600920_1 25600920_2 25600920_3 25600920_4 25600920_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผอ.กทค.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลทีวีร่วมกับชุดปฏิบัติการ ปบ.เคเบิ้ลทีวี ให้วางสายเมน RG6 ที่อาคารสวัสดิการ บก.ทท. เมืองทองธานี T13 ได้ปฎิบัติสั่งการแล้ว ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป