25600925_1 25600925_2 25600925_4 25600925_5 25600925_6 25600925_7 25600925_8 25600925_9 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๕ ก.ย.๖๐ กบก.ฯ ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางประตู ๑ ถึงศาลาพระ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยเรียบร้อย