25600726_1 25600726_2 25600726_3 25600726_4 25600726_5 25600726_6 25600726_7 25600726_8 25600726_9 25600726_10 25600726_11 25600726_12 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีการฝึกอบรมวินัยข้าราชการ ครั้งที่ ๕ ผลัดที่ ๑ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วงเช้าเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน ๑๑๗ คน
จากจำนวนเต็ม ๓๐๙ คน เป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ที่มีการปรับปรุงลักษณะท่าทางใหม่ให้แก่กำลังพล และในช่วงบ่ายเป็นการฟังบรรยาย
เรื่อง แนวทางการประหยัดพลังงานในสำนักงาน โดย วิทยากรจาก กกบ.สส.ทหาร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรและประทวน