25600926_1 25600926_2 25600926_3 25600926_4 25600926_5 25600926_6 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๖ ก.ย.๖๐ รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการชั้นประทวน ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร