25600926_1 25600926_2 25600926_3 25600926_4 25600926_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๖ ก.ย.๖๐ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุดที่ ๒ ดังนี้
- อาคารสวัสดิการ บก.ทท. เมืองทองธานี อาคาร T13
- ตามสั่งการ ผอ.กทค.ศทท.ฯ ให้ชุดซ่อมเคเบิ้ลทีวีร่วมกับชุดปฏิบัติบำรุงเคเบิ้ลทีวี วางสายเมน RG6 ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
- ติดตั้ง Splitter เชื่อมโครงข่ายสายเมนหลัก จำนวน ๓๒ ชาฟท์ ชั้น ๑๓, ๑๑, ๙ และชั้น ๗ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป