25600926_1 25600926_2 25600926_3 25600926_4 25600926_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๖ ก.ย.๖๐ รายงานการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑
- ตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14
การปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์โทรศัพท์เชื่อม spltter ของชั้น ๓ ทั้งชั้น
- ทำการเปลี่ยน spltter ที่ชั้น ๓ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
- ทำการ Tuner TV ให้ผู้ใช้งาน หมายเลขห้อง ๓/๒๐ และ ๔/๒๒ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย