25600731_1 25600731_2 25600731_3 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการจัดทำ Infographic
สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร และหลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศทส.สส.ทหาร