ข้อมูลพื้นฐาน

          - O1 โครงสร้างหน่วยงาน

          - O2 ข้อมูลผู้บริหาร

          - O3 อำนาจหน้าที่

          - O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

          - O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

          - O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                  - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

                  - พ.ร.บ.การกระทำความผิวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ

          - O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

          - O8 Q & A

          - O9 Social network

แผนดำเนินงาน

          - O10 แผนดำเนินงานประจำปี

          - O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

          - O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

          - O13 คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติ

                    - คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการ

                    - คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง ความพร้อม

                    - คู่มือการใช้งาน E-Learning       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          - O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          - O15 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

          - O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          - O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          - O18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          - O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          - O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          - O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          - O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          - O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

          - O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          - O29 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

                    - รายงานผลการจัดเสวนาออนไลน์

                    - รายงานแผนประจำปี MOU

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          - O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          - O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          - O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          - O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          - O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

          - O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

          - O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน

          - O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

          - O38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          - O39 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

          - O40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          - O41 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          - O42 มารตรการป้องกันการรับสินบน

          - O43 มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                    - คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของกองบัญชาการกองทัพไทย

          - O44 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

------------------------------------------------------------------------------------------------------