กำลังเปิดรับสมัคร...

หลักสูตรตามแนวทางสายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนายทหารชั้นประทวนชั้นต้น สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ก.พ. - พ.ค.64) (11 สัปดาห์)
หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ค. - ส.ค.64) (14 สัปดาห์)

หลักสูตรด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร (ม.ค. - มี.ค.64) (9 สัปดาห์)
หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลของ สส.ทหาร (ก.ค. - ส.ค.64) (4 สัปดาห์)
หลักสูตรการปรนนิบัติและซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (ก.พ. - มี.ค.64)(3 สัปดาห์)
หลักสูตรการปรนนิบัติและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง (เม.ย. - มิ.ย.64)(10 สัปดาห์)
หลักสูตรการใช้เครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (เม.ย. - พ.ค.64)(5 สัปดาห์)


หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรเทคนิคการสร้างเอกสารทางราชการขั้นสูง (14 -  25 ธ.ค.63)(10 วันทำการ)
หลักสูตรการสร้างตัวแบบกระบวนงานเพื่องานสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) (4 - 8 ม.ค.64)(5 วันทำการ)
หลักสูตรโปรแกรมสำหรับช่วยในการปฏิบัติราชการที่สำคัญของ บก.ทท. (20 - 22 ม.ค.64)(3 วันทำการ)
หลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) (25 - 29 ม.ค.64)(5 วันทำการ)
หลักสูตรนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) (1 - 5 ก.พ.64)(5 วันทำการ)
หลักสูตรการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ (8 - 19 ก.พ.64)(10 วันทำการ)
หลักสูตรการจัดทำคลังข้อมูลสำหรับภารกิจทางทหาร รองรับ Big Data (8 - 12 มี.ค.64)(5 วันทำการ)
หลักสูตรการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (15 - 26 มี.ค.64)(10 วันทำการ)
หลักสูตรการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร (29 มี.ค. - 2 เม.ย.64)(5 วันทำการ)
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางทหารภายใต้มาตรฐานเดียวกัน (17 - 21 พ.ค.64)(5 วันทำการ)
หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่าย (7 - 18 มิ.ย.64)(10 วันทำการ)


สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมติดต่อได้ที่ กองฝึกอบรม กรมการสื่อสารทหาร