24 มิ.ย.63 กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ทำกิจกรรม Big Cleaning Day 

 เมื่อ 241000 มิ.ย.63 จก.สส.ทหาร และคณะ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของกำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร  ณ พื้นที่ ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร (อาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหาร , กองซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และ MTC) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี