เนื้อหาหลัก

141300 ส.ค.62 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร ได้กรุณาดำริเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง”ทหารกับบทบาทการเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ” โดยให้นายทหารสัญญาบัตรของ สส.ทหาร ทุกนายเข้าฟังบรรยายเพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติราชการต่อไป​ รวมถึงการให้กำลังพลคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ให้นโยบายไว้ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร