เนื้อหาหลัก

๑๒ ธ.ค.๖๐ กทค.ศทท.ฯ ขอรายงานการตรวจเยี่ยมกำลังพล ในพื้นที่ ปทท. ๒ ของ พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะ 
โดย เข้าตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ สน.ทท.สุรินทร์ โดย หน.สน.ทท.สุรินทร์ บรรยายสรุป ตอบข้อสักถามปัญหาข้อขัดข้อง 
และได้เดินทางไปดูเครื่องมือสื่อสารโครงการนำร่อง (C4I) ในพื้นที่แนวชายแดน อ. ไพรบึง จว. ศรีสะเกษ