เนื้อหาหลัก

๔ ธ.ค.๖๐ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ขอขอบพระคุณท่าน จก.สส.ทหาร และหน.นขต.สส.ทหาร ที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ 
และร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนา พัน.ปสอ.สส.ทหาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธ.ค.๖๐ ณ อาคาร บก.พัน.ปสอ.สส.ทหาร เป็นอย่างสูง