เนื้อหาหลัก

๑๙ พ.ย.๖๐ พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร พร้อมด้วย พล.อ.ต.ทรงพล พรหมวา รอง จก.สส.ทหาร (๒) , พล.ต.ทัฬห์ บุญเฉลย ผอ.ศทท.สส.ทหาร และ พ.อ.ชัยฤทธิ์ วันนู ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร 


ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานี ปสอ.กาญจนบุรี (บ้านฟากฟ้า) ซึ่งตั้งอยู่ภายในมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในเวลา ๐๙๓๐ น. เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกำลังพล
และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ ข้อขัดข้อง ตลอดถึงความต้องการในการพัฒนาระบบที่โครงข่ายโทรคมนาคมทหารจะสนับสนุนได้ 
- ต่อมาในเวลา ๑๑๐๐ น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหาร กาญจนบุรี แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ภายในมณฑลทหารบกที่ ๑๗ 
ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องระบบโทรคมนาคมทหารและบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 
- ต่อมาในเวลา ๑๔๐๐ น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหาร กำแพงแสน ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนการบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อรับทราบปัญหา
ข้อขัดข้องการสนับสนุนการสื่อสารในพื้นที่ พร้อมกับมอบนโยบายการทำงานเชิงรุกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย