เนื้อหาหลัก

๑ พ.ย.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้ข้าราชการที่ได้รับการปรับย้ายไปรับราชการนอกหน่วยและปรับย้ายมารับราชการที่ สส.ทหาร 
เข้าพบเพื่อรายงานตัว ทั้งนี้ จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการและมอบพระเครื่อง เพื่อแสดงความขอบคุณ