เนื้อหาหลัก

๓๐ ต.ค.๖๐ กกบ.สส.ทหาร ต้อนรับ รองเสธทหาร ๒ (ทร.) และคณะฯ ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่ สส.ทหาร