เนื้อหาหลัก

๒๐ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร เข้าร่วมพิธี พิธีจัดขึ้น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมการสื่อสารทหาร