เนื้อหาหลัก

๑๐ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้ข้าราชการ สส.ทหาร ที่ปรับย้ายไปรับราชการ ศซบ.ทหาร รายงานตัวออกและรับโอวาทในการปฏิบัติราชการ 
ณ หน่วยใหม่ ในการนี้ จก.สส.ทหาร ได้กรุณามอบพระเครื่องให้กับกำลังพลดังกล่าว เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ปฏิบัติงานให้กับหน่วย ณ ห้องรับรอง สส.ทหาร