เนื้อหาหลัก

๕ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ สนง.จก.สส.ทหาร