เนื้อหาหลัก

๒ ต.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาประดับเครื่องหมาย พันเอก(พิเศษ), นาวาเอก(พิเศษ) และนาวาอากาศเอก(พิเศษ) ให้นายทหารสัญญาบัตร 
ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเป็น น.๕ จำนวน ๕ นาย โดยในการนี้ จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป ณ สำนักงาน จก.สส.ทหาร