เนื้อหาหลัก

๘ ม.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ร่วมอวยพรแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย
ครบรอบ ๕๖ ปี พร้อมด้วย อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมการสื่อสารทหาร และตัวแทนหน่วยงานราชการหน่วยข้างเคียง เข้าร่วมอวยพร
แสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย โดยมี พ.อ.อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ ให้การตอนรับ ณ อาคาร บก.พัน.ส.ฯ