เนื้อหาหลัก

๑๓ ม.ค.๖๑  จก.สส.ทหาร ร่วมคณะ ผบ.ทสส. ชมกิจกรรมการจัดนิทรรศการของ สส.ทหาร ในหัวข้อเรื่อง “พระอัจฉริยภาพทางการสื่อสาร”
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พื้นที่ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ