เนื้อหาหลัก

๑๗ ม.ค.๖๑ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ร่วมคณะ พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยม กกล.สุรนารี
กำลังพล ปทท.2 โดย หน.สน.ทท.สุรินทร์ (ชุดโทรคมนาคม กกล.สุรนารี) ให้การต้อนรับ

ดังนี้
๑. เมื่อ 170830-171300 ม.ค.61 ชุดโทรคมนาคม กกล.สุรนารี ได้เดินทางไปรับการตรวจเยี่ยม
ของ ผบ.ทสส. และ คณะ (จก.สส.ทหาร ร่วมคณะด้วย) ที่ ฉก.1 ฐานปฏิบัติการพลาญยาว และผามออิแดง
๒. ผลการรับการตรวจเยี่ยม ได้ชี้แจงเรื่องการแก้ไข และปรับปรุงระบบสายดิน และ surge protection เพื่อป้องกัน คมส.
งานนำร่องป้องกันชายแดน กกล.สุรนารี พร้อมทั้งอธิบายข่ายการสื่อสาร ต่อ ผบ.ทสส. ผลการรับการตรวจเยี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย