เนื้อหาหลัก

๑๘ ม.ค.๖๑ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เวลา ๑๕๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.ฯ
พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับและร่วมตรวจพลสวนสนาม ในส่วนของกองพันสวนสนามประจำปีนี้
พ.อ. อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ เป็นผู้บังคับกองพันสวนสนาม โดยกำลังพลสวนสนามจัดจากหน่วยขึ้นตรงกรมการสื่อสารทหาร จำนวน ๒ กองร้อย
กองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการฯ จำนวน ๑ กองร้อย และจากโรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ๑ กองร้อย รวมเป็น ๔ กองร้อย