เนื้อหาหลัก

๒๙ พ.ย.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตโสภา จก.สส.ทหาร และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ และร่วมชมการฝึกและเหตุจำลอง การฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และรับฟังบรรยายสรุปผลการฝึกโดย ผบ.พัน.ส.ฯ โดยการตรวจเยี่ยมจัดขึ้น ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ส.ฯ