เนื้อหาหลัก

     ๑๓ ธ.ค.๖๐ กทค.ศทท.ฯ ขอรายงานการตรวจเยี่ยมกำลังพล ในพื้นที่ ปทท. ๒ ของ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะ  โดยเข้าตรวจเยี่ยมกำลังพล
สน.ทท.วาริน และสน.ทท.ลูกข่าย เพื่อบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย