พิมพ์
หมวด: กิจกรรม จก.สส.ทหาร

๒ ก.พ.๖๑ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ บก.ทท., เหล่าทัพ หน่วยงานราชการในพื้นที่ข้างเคียง บริษัท ห้างร้าน เข้าร่วมอวยพร เนื่องใน "วันสถาปนากรม
การสื่อสารทหาร ครบรอบปีที่ ๕๗" โดยมี พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร  ได้ให้การตอนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะที่มาอวยพรในครั้งนี้
ณ บก.กรมการสื่อสารทหาร

610202_1.jpg 610202_10.jpg 610202_11.jpg

610202_12.jpg 610202_13.jpg 610202_14.jpg

610202_15.jpg 610202_16.jpg 610202_17.jpg

610202_18.jpg 610202_19.jpg 610202_2.jpg

610202_20.jpg 610202_3.jpg 610202_4.jpg

610202_5.jpg 610202_6.jpg 610202_7.jpg

610202_8.jpg 610202_9.jpg