เนื้อหาหลัก

14 มิถุนายน 2561 กรมการสื่อสารทหาร โดย พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธาน ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่กรมการสื่อสารทหาร และพื้นที่ของ ศทท.,พัน.ส, พัน.ปสอ.ฯ โดยมี หน.นขต.ฯ และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมในครังนี้ ณ กรมการสื่อสารทหาร