พิมพ์
หมวดหลัก: กิจกรรม
หมวด: กิจกรรม สส.ทหาร
ฮิต: 1643

timeline 25620619 163645timeline 25620619 163645 0

timeline 25620619 163639

19 - 21 มิ.ย.62 สผอ.ฯ (กนผ.สผอ.ฯ) จัดการสัมมนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและtimeline 25620619 163638การสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ รร.ลักซอร์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี