เนื้อหาหลัก

๓ ม.ค.๖๑ พ.อ.หญิง รัชนีพร ผดุงผล รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๒) เป็นผู้แทนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศทส.สส.ทหาร อวยพร- รับพรปีใหม่
จาก ผอ.ศทส.สส.ทหาร ณ อาคาร ๗ ศทส.สส.ทหาร