เนื้อหาหลัก

๕ ม.ค.๖๑ กทค.ศทท.ฯ ขอนำเสนอการปฏิบัติงานของ ปทท4 ดังนี้

1.เมื่อ 040930 ม.ค.61 หน.สน.ทท.ค่ายเสนาฯ เข้าพื้นที่ พล.ร.15 ( ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย )จว.ปัตตานี เพื่อสำรวจการติดตั้งข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร
2. เมื่อ 041100 ม.ค.61 หน.สน.ทท.ค่ายเสนาฯ เข้าพื้นที่ ส.15 , ร.153 , ร.153 พัน 1 , ร.153 พัน 2 ( ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย )จว.ปัตตานี เพื่อสำรวจการติดตั้งข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร
3. เมื่อ 041430 ม.ค.61 หน.สน.ทท.ค่ายเสนาฯ เข้าพื้นที่ ร.151 ( ค่ายกัลยาณิวัฒนา ) จว.นราธิวาส เพื่อสำรวจการติดตั้งข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร
4. เมื่อ 041130ม.ค.61 ชุดซ่อม ปทท.4 สย.ค่ายเสนาฯ ปบ.แบตเตอรี สน.ทท.ตันหยง สน.ทท.ค่ายจุฬาภรณ์
5. เมื่อ 041445ม.ค.61 หน.ปทท.4 เข้า พื้นที่ นพค.41 สุไหงปาดี สนภ.4 จว นราธิวาส เพื่อนำเสนอระบบโทรคมนาคมทหาร