เนื้อหาหลัก

๕ ม.ค.๖๑ พ.อ. อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.สฯ เป็นประธานในการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยทำการทำการตรวจสอบการฝึก
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ